13 korta tips som ger resultat!

Ju tätare mellan stödreglarna, desto stabilare däck.
1
Gå på helheten, inte bara på löpmeterpris.
2
Ha rätt skruvlängd.
3
Lämna 3-5 mm mellanrum mellan brädorna (använd ett utvik ifrån meterstocken eller bladet från en kniv för att få ett ”lagom” stort avstånd).
4
Däcket ska luta lätt utåt, så att regn och smältande snö rinner undan lättare.
5
Mät diagonalerna i ramverket, så att vinklarna blir rätt.
6
Ta hänsyn till centrummåttet mellan reglarna när du väljer längd på trallvirket, så minimerar du spillet.
7
Ha en kraftfull skruvdragare med dubbla batterier.
8
Ha kvalitetsbits, så blir skruvarbetet lättare.
9
Snörslå för att säkerställa att du linjerar rätt.
10
Spara på knäskålarna med knäskydd och använd montagehandskar.
11
Spillbitar ska hanteras enligt din kommuns anvisningar.
12
Mät alltid två gånger och såga en gång.
13

Tillbehör

Vad behövs utöver själva trallvirket?

Plintar eller plattor på mark samt regelverk till konstruktionen, ramverket. Du behöver också balkskor, spikbleck, vinkeljärn och beslagsskruv till infästning. Sedan väljer du trallskruv för ditt tralldäck.

Vilka verktyg bör man ha?

Kap- och gersåg eller fogsvans, skruvdragare (gärna med dubbla batterier) eller hammare samt bits, tumstock, penna, vinkelhake, vattenpass, kniv, linor och eventuellt en grävspade.

Rätt trallskruv gör halva jobbet

Vår rostskyddsbehandlade och typgodkända trallskruv har skärande borrspets, snedställda och längsgående skär mellan gängorna, vilket ger dig minskad risk för sprickor i trä, lägre moment vid idragning och minskad iskruvningstid. Skruva ner skruven 1–2 mm under brädans yta.

Rekommenderad skruvlängd vid olika tralltjocklekar

22 mm = 41 mm skruv
28 mm = 57 mm skruv
34 mm = 75 mm skruv

Vad ska man tänka på vid altanbygge?

Fundera på utseende samt när och hur altanen ska användas och redan från början hur en eventuell framtida tillbyggnad ska göras. Det kan gälla en utbyggnad i vinkel eller en del under tak. Var altanen placeras beror alltså på en kombination av flera faktorer. Vill du ha tillgång till den från tidig vår till sen höst, kan du glasa in och lägga på ett altantak med möjlighet att skjuta dörrarna åt sidan. Eftersom altanen är en utvidgning av husets vistelseyta ska man tänka på att förbindelsen ”inne – ute” fungerar bra. Solfaktorn är också viktig, övervägande morgonsol, middagssol eller kvällssol. Vindskydd och insynsskydd är också något att ha i beaktning. Ett alternativ är att bygga en altan i olika väderstreck. Och tänk på att bygga en rejäl konstruktion samt vara noggrann och inte snåla med ytan på altanen.

En altan på plintar över mark bygger man till exempel om husgrunden är hög eller om marken är sluttande. För en uteplats som ligger i marknivå krävs inget bygglov. I de flesta fall behövs heller inget bygglov om du ska bygga en altan utan tak, även om den byggs med plintar. Det beror på att praxis efter tidigare rättsfall har definierat ”marknivå” hela 1,2m upp i luften. Men vissa kommuner har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt, gränsen är ofta 0,6m. Det är därför rekommenderat att kolla med byggnadsnämnden vad som gäller i din kommun. Tänk dock på att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5m.

Välj tryckimpregnerat för uteplatsen

Ett virke med impregnering ökar träets motståndskraft mot träförstörande organismer som kan skada din uteplats. Tryckimpregnerat virke finns i flera olika dimensioner och kvalitetsklasser – från budget till mer noga utvald sortering, som vi rekommenderar.

XLENT-TRALL

Det här är absolut den finaste trallen vi kan erbjuda. Virkeskvaliteten är likvärdig med exempelvis invändigt massivt furugolv och lister. Noga utvald genom sortering i flera led. Färre och friskare kvistar och utskuret från trädets allra bästa delar för maximal användarvänlighet och funktionalitet. Tryckimpregnerat trallvirke i NTR-klass AB. Tjocklek 28×120 mm.

Nya rekommendationer för läggning av trall

Trall har blivit en stor produkt de senaste åren. Det finns en mängd olika trallprodukter och lika många olika sätt att lägga trall. Lagom inför våren 2019 har nya rekommendationer för läggning av trall utarbetats av branschorganisationen Svenskt Trä som vi på XL-BYGG rekommenderar att du följer. Bakgrunden till dessa rekommendationer är problem som ibland uppstår om trall monteras på ett olämpligt sätt. Trallbrädor kan vid olämplig montering deformeras och skruvar kan gå av. Det är också av stor vikt att välja rätt trallskruv eller kamspik.

Välja trall

Trallbrädor finns i många olika typer och material. Traditionell trall av impregnerat trä finns i flera träskydds- och sorteringsklasser. Den har hyvlad eller rillad yta och det finns ett flertal olika typer med mått och profil enligt VilmaBas-sortimentet, se vidare på www.vilmabas.se (öppnas i nytt fönster). En rillad yta har ett antal längsgående spår på ytan.

Det är självklart ett samband mellan tjocklek på trall och underliggande konstruktion. Välj tjocklek på trall enligt Tabell 1 och Tabell 2. Se till att planera läggning av trallen och välj längder som minimerar antalet skarvar.

Välj rätt skruv eller spik

Trallbrädor bör monteras med trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 eller av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Vid pooler, bryggor, kustnära objekt och till tropiska träslag rekommenderas trallskruv av rostfritt stål kvalitet A4 som motsvarar korrosivitetsklass C5. Trallskruv av rostfritt stål är mjukare, är mer följsam och har lång livslängd. Är du osäker, välj trallskruv av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4.

Välj trallskruv med ytterdiameter minst 4,2 mm och längd på trallskruv enligt Tabell 1. Se till att längden av trallskruvens ogängade del motsvarar den valda trallbrädans tjocklek.

Man bör använda trallskruv i första hand, men till mindre trallbeläggningar kan kamspik användas som alternativ till trallskruv. Spik ska vara kamgängad – så kallad kamspik – och den ska vara av rostfritt stål kvalitet A2 eller kvalitet A4 alternativt av härdat stål med korrosionsskydd motsvarande korrosivitetsklass C4. Kamspik ska ha tvärmått minst 2,8 mm och längd enligt Tabell 2.

Underliggande konstruktion och kant-till-kantavstånd

Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att golvbjälkar till en altan är rätt avvägda och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset, cirka 1:100 (ca 0,5°). Golvbjälkars eller markreglars översida fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi kanterna några centimeter. Grundisoleringspappen bör vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av.

När du valt typ av trallbräda, följ anvisningarna i Tabell 3 för minsta avstånd kant-till-kant. Det är viktigt att ha rätt avstånd mellan trallbrädorna. Trallbrädor får aldrig monteras utan springa! Använd gärna en mall för rätt avstånd kant-till kant. Kontrollera rakheten i båda ändar och längs hela trallbrädan. Om det är alltför stora avvikelser från en rak linje bör du lägga trallbrädan åt sidan. Välj trall som är rak och som om möjligt har samma bredd längs hela trallbrädans längd.

Att tänka på innan du börjar

Innan du börjar, se till att all trallbrädorna är fria från lös smuts och mikrobiell påväxt eller annan missfärgning.

Om möjligt bör du vända trallbrädans kärnsida uppåt, då trallbrädan, efter en tid, kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning. Eftersom den impregnerade splintveden då är nedåtvänd, erhålls ett effektivt skydd mot fukt underifrån. Alternativt vänder du den bästa sidan uppåt.

Trallbrädor skruvas eller spikas enligt anvisningar i Figur 1 ­- 4.

Trallbrädor med bredd över 70 mm ska ha dubbel infästning och kantavståndet för infästningar ska vara 30 mm, enligt Figur 1. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Mot grundkonstruktion eller vägg bör man ha en 6 mm bred rörelsefog.

Figur 1.

Montera trallen

Trallskruv eller kamspik drivs in vinkelrätt mot trallens översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden respektive spikskallar kommer i exakt nivå med träytan, inte djupare. Se Figur 2. Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i exakt nivå med träytan. Ibland kan någon enstaka trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid och trallen har kommit i jämviktsfuktläge.

Skarvar bör undvikas genom att använda hela längder. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Dessa ska utföras stumt över stöd enligt Figur 4. Vid skarv görs påsalning med 45×95 spikreglar på båda sidor om golvbjälken för att få optimal infästning vid en skarv. Vid en skarv bör trallens ändträytor ytbehandlas med en penetrerande grundolja, för att motverka fuktrörelser och sprickbildning.

Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att pappen går förbi golvbjälkars eller markreglars överkanter några centimeter. Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av, se Figur 4. Hål bör förborras för trallskruv respektive kamspik i brädändar, för att undvika sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3 – 3,5 mm till trallskruv och träborrdiameter 2,5 mm till kamspik.

Skarvar i intilliggande trallbräda bör av utseendeskäl förskjutas minst 1 200 mm och de bör fördelas jämnt över hela trädäcket. Skarvslutbräda bör ha en längd av minst 2,0 m.

Om man vill dölja ändträytor på trädäckets kortsidor med en tvärgående trallbräda (fris), måste extra stöd finnas i underliggande konstruktion, till exempel påsalning av 45×95 spikregel innanför yttre golvbjälke.

Anslutningar, skarvar och friser passas noga för att få stumma och snygga fogar.

Fogsprång mellan trallbrädor i en färdig trallbeläggning bör inte överstiga 3 mm, se Figur 3.

Figur 2. Skruvhuvuden och spikskallar ska vara i nivå med trallens översida, inte djupare.

Figur 3. Färdig trallbeläggning bör i samband med läggningen ha fogsprång högst 3 mm och avstånd kant-till-kant enligt Tabell 3.

Figur 4. Skarvar på mindre altaner eller trädäck bör undvikas. På större altaner och trädäck är enstaka skarvar ibland oundvikliga. Dessa ska utföras som stumskarv.

Ytbehandling och underhåll av trall

En pigmenterad träolja motverkar träets naturliga kulörförändring och ger därmed på sikt något mindre kulörförändringar jämfört med en opigmenterad träolja. Underhåll med pigmenterad eller opigmenterad träolja bör vid behov upprepas regelbundet, i regel varje eller vartannat år.

Alternativt kan ytan ytbehandlas med ett kiselbaserat ytbehandlingsmedel. En kiselbehandling utförs i två steg och ger trallytan efter kort tid en silvergrå kulör och den håller i många år innan behandlingen bör upprepas. Studier har visat att kiselbehandling ger ett bra skydd mot fukt och missfärgning.

Gör en årlig översyn av trädäcket och åtgärda eventuella brister i trallskruvs- eller kamspiksinfästningar. Byt ut eventuell trasiga trallskruv respektive kamspik och se till att alla skruvhuvuden respektive spikskallar är i exakt nivå med trallytan. Ibland kan man behöva komplettera med en extra infästning eller byta ut någon enstaka trallbräda.

Ett trädäck som tvättas och hålls rent från smuts och missfärgning håller länge och ger många trivsamma stunder.

Essguide - En guide för trädäck

Här kan du snabbt och enkelt välja material, beräkna åtgång och få en bra överblick på allt material, inklusive virket. Alla dina val samlas i en komplett inköpslista som kan förvandlas till en offert för projektet som du kan ta med till oss på XL-BYGG. Och alla steg i processen tar förstås hänsyn till de nya byggreglerna från Svenskt Trä. Essguide är helt enkelt ett bra steg för dig som vill bygga ett trädäck och du kan testa verktyget på essguide.se.

Sätt färg på huset

Inte bara tycke och smak

Vilken färg – eller kulör – du ska välja till din fasad handlar förstås främst om vad du själv tycker är snyggt. Men det är inte helt lätt att välja alla gånger. Är du osäker på vad du ska välja kan det vara idé att titta på hus i samma stil och ålder. Vilka kulörer var populära när huset byggdes? Hur ser resten av grannskapet ut? Du behöver inte rätta dig exakt efter vad andra gör, men kanske hålla dig till ungefär samma stil. I vissa bostadsområden kan det till och med finnas regler för vilka kulörer du får välja.

Lyft med kontrast

Det är inte bara fasaden du behöver välja kulör på. Nästan lika viktigt är vilken kulör du väljer till detaljer, som fönster, dörrar, räcken, foder etc. Vill du lyfta fram fönstren väljer du en kulör som kontrasterar med fasaden. För ett lugnare intryck väljer du en nyans som liknar fasaden. Har du flera dörrar kan det vara en god idé att välja en lite mer utstickande färg till ytterdörren för att markera den lite extra. Om du vill måla detaljerna vita bör du bryta färgen med lite grått eller gult, annars är risken att den upplevs som lite väl stickande. Husgrunden bör oftast vara lite mörkare än fasaden för att balansen ska bli rätt

Prova först, måla sen

Ska du måla om huset i en ny kulör är det alltid en bra idé att provmåla först – både vägg och detaljer. Köp några olika provburkar och testa hur färgerna ser ut tillsammans och i verkligheten. Tänk på att kulörerna upplevs helt annorlunda på plats än på provkartorna i butiken. Alla kulörer upplevs betydligt ljusare och starkare i verkligheten. Det som känns lite smutsigt och trist i butiken, kan bli väldigt vackert när du täcker hela fasaden med det.

Välj rätt sand

Det finns många olika sorters sand, grus och stenkross, och en mängd olika kornstorlekar. Vilken du väljer beror på vad det är du ska göra. Här reder vi ut begreppen. Har du frågor om vilket material du ska välja är du förstås alltid välkommen in till oss.

Grus & makadam

Grus finns i flera olika storlekar och används till bland annat gångar, gårdsplaner, vägmaterial och som dräneringsmaterial. Krossat grus, eller makadam, är grövre och används bland annat som dräneringsmaterial och som underlag till gjutning av betongplattor. Grövre makadam används bland annat under vägbeläggning och järnvägsräls.

 • Fingrus: 0–8 mm
 • Singel: 5–64 mm
 • Bärlagergrus: 0–70 mm
 • Fyllnadsgrus: 0–300 mm
 • Finmakadam: 4–25 mm
 • Medelmakadam: 25–65 mm
 • Makadam, finns i många storlekar: Från 4–80 mm.

Stenkross

Används ofta för rengöring och blästring av fasader och kallas ibland för dolomit. Den finns i många storlekar.

Singel

Lite grövre grus med rundande kanter som ofta används som dräneringsmaterial eller utfyllnad i betong. Gångsingel är något mindre i storlek.

Sand

Finns i många varianter och grovlekar, för olika användningsområden.

 • Mur- och putssand: För fogfyllning, brukblandning, halkbekämpning etc. 0–4 mm
 • Fogsand: För fogning och läggning av marksten
 • Sättsand: För sättning av marksten
 • Halksand: Sandning av isiga vägar
 • Sandlådesand: Specialsand för lekplatser och sandlådor
 • Tvättad sand: För golv som kräver dammfri sand. Innehåller kvarts

Stenmjöl

Fin sand för plattsättning och som uppblandning av lerig jord.

Fog för fog

Fogsanden mellan stenarna är inte bara till för att vara snygg. Den har flera viktiga funktioner också. Dels hindrar den ogräs från att växa upp mellan plattorna, men viktigast av allt är att den ”låser” stenläggningen. När beläggningen belastas trycks kraften ut i fogen. Det är därför viktigt att fogen är tillräckligt bred och välfylld. Är den för smal kan stenarna tryckas mot varandra och skadas och är den för bred kan läggningen bli instabil. Vi rekommenderar 3 mm för plattor och marksten. Lämna gärna överflödig sand ovanpå stenläggningen och låt den sippra ner allt eftersom.

Frågor och svar – Altan och trall

Det är bygglovsenheten i din kommun som bedömer om just din altan kräver bygglov eller inte. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller tillbyggnad – eller ändrar byggnadens yttre avsevärt. På Boverkets hemsida finns en bra översikt över reglerna.

Vissa kommuner har en gräns för hur hög en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt. Gränsen är ofta 600 mm. Kontrollera därför med din kommun vad som gäller innan du börjar bygga. Tänk dock på, att om planer finns att senare bygga väggar och tak, så är dessa bygglovspliktiga om taket blir större än 15 m2 och om man kommer närmare tomtgräns än 4,5 m.

Ett trädäck utan tak direkt på marken kräver i regel inte bygglov. Har du planmark att utgå ifrån, är det såklart enklare. Men tänk också på att underlaget måste vara stadigt och väldränerat. Prata med din XL-BYGG butik, så hjälper de dig med rätt förberedelser.

Virke som är impregnerat med vattenbaserade träskyddsmedel kan ytbehandlas på samma sätt som oimpregnerat trä, om det är ordentligt torrt. Måla inte på trä som har en fuktkvot som är högre än 16%.

Underhåll med pigmenterad eller opigmenterad träolja bör vid behov upprepas regelbundet, i regel varje eller vartannat år.

Alternativt kan ytan ytbehandlas med ett kiselbaserat ytbehandlingsmedel. En kiselbehandling utförs i två steg och ger trallytan, efter kort tid, en silvergrå kulör. Studier har visat att kiselbehandling ger ett bra skydd mot fukt och missfärgning.

Håll efter ditt trädäck! Ett trädäck som tvättas och hålls rent från smuts och missfärgning håller länge och ökar trivseln.

Se till att underliggande konstruktion är stabil, har rätt dimension och att stommen till altanen är rätt avvägd och ligger horisontellt eller lutar en aning ut från huset för att få avrinning. Sedan ska du bestämma dimensionen på bärlinorna, dvs de reglar som har stöd på stolparna eller som skruvas in i väggen som ramverk för hela konstruktionen. Slutligen ska du sätta skruvreglar i eller på ramverket. Dimension och cc-mått beror på konstruktionen i övrigt. Ta med en skiss till din XL-BYGG butik, så hjälper vi dig att räkna på virkesåtgång.

Börja med att räkna fram virkesåtgången, men glöm inte att räkna med kostnader för ev plintar, skruv, beslag och andra infästningar. En hjälp på vägen är steg-för-steg-verktyget essguide.se. Här kan du snabbt och enkelt välja material, beräkna åtgång och få en bra överblick på allt material, inklusive virket. Alla dina val samlas i en komplett inköpslista som kan förvandlas till en offertförfrågan för projektet, som du kan ta med till oss på XL-BYGG. Alla steg i processen tar hänsyn till byggregler från Svenskt Trä.

Först och främst – planering! Var ska du placera altanen i förhållande till väderstreck, vind, insyn osv. Hur ska ni använda altanen, och hur vill ni komma åt den inifrån och utifrån? Tak eller inte tak? Tänk igenom allt och gör skisser utifrån era husritningar. Lås er inte hur ni använder platsen idag, ibland kan man behöva tänka nytt för att få nya idéer.

Det finns en uppsjö färdiga räckesmoduler på marknaden. Finns det något som passar er stil är det såklart smidigare än att bygga det själv. Om du bygger en altan från grunden, tänk på att du kanske vill använda stolpverket under altanen som en fortsättning upp till att tjänstgöra som altanstolpar. Tänk igenom hela altanbygget innan du bestämmer konstruktionen och utseendet.

Tänk igenom hur den ska användas. Ska den gå längs med hela altanen eller bara på en del? Ska man kunna mötas i den? Vad blir den totala höjden? Passar min konstruktion något av standardmåtten på marknaden? Ta med en skiss till din XL-BYGG butik, så hjälper vi dig med råd. Där kan du hitta alla delar till en egenbyggd trappa, från vangstycken och virke till sättsteg och plansteg. Tänk på att du behöver räcke också som fallskydd.

Ta först reda på några grundläggande detaljer. Behövs bygglov? Kolla med bygglovsenheten i din kommun. Men det är en del annat att tänka igenom också, vilken modell av tak passar till huset, hur ska jag lösa takavvattningen och snöansamlingar, behöver grunden förstärkas? Ska det vara tak över hela altanen eller bara en del? Tänk också på hur mycket ljus du vill släppa igenom och att det kan påverka ljusinsläppet i rummen innanför altanen.

Frågor och svar – Utomhusfärg

Det är viktigt att försöka ta reda på vad huset är målat med för typ av färg tidigare. Har du möjlighet, ta med ett prov från området du ska måla till din XL-BYGG butik, så hjälper de dig att analysera vilken typ av färg som har använts. Om ditt hus exempelvis är målat med slamfärg (typ Falu Rödfärg), kan du bara måla om med ny slamfärg. Om du däremot ska måla obehandlat trä, kan du välja vad som passar dig.

Det är skillnad i kvalitet mellan olika färger. Generellt kan man säga att en färg med hög kvalitet har en bättre täckningsförmåga än en av lägre kvalitet. Det kan betyda att den ”billigare” färgen kan behöva målas med fler varv innan du blir nöjd, och då kanske det ändå inte har lönat sig. Hör dig för hos din XL-Bygg butik vilken färg du bör välja.

Se till att du har bra arbetsmiljö genom hela målningsprojektet. Slarva inte med säkerheten genom att stå och vingla på höga stegar. Hyr en byggnadsställning om du ska upp högt på fasaden, det har du igen i förlängningen. Var också noggrann med förarbetet på underlaget. Om ytan är målad sedan tidigare, se till att rengöra ordentligt med målartvätt och rejäl avsköljning. Om ytan är angripen av alger eller mögel, är det viktigt att du använder särskilt medel anpassat för det. All lös färg måste skrapas bort. Skrapar du bort färg ända in till trärent, bör du grundolja ytan innan första målningen. Och glöm inte att täcka över det du inte vill ha färg på (fönster, dörrar, uteplats eller grundmuren).

Titta på husets stil, titta på liknande hus och leta inspiration. Ibland vill man kanske tillbaka till urprungsfärgen, och ibland kanske man vill tänka helt nytt. Kombinationen med kulören kring fönster, dörrar och andra snickerier är också viktigt för hur fasadfärgen framträder. Tänk också på vad det är för omgivning, är huset inbäddat i grönska, vad har grannarna för kulörer på sina hus, vill du att huset ska ”sticka ut” eller smälta in?

Först och främst är underarbetet väldigt viktigt. Skrapa bort all löst sittande färg och grundolja de trärena ytorna. Se också över fönsterkittet, behöver det till och med skrapas bort och kittas om? Till sist, välj en färg som är anpassad till fönster, både grundfärg och täckfärg. Och glöm inte att använda en bra kvalitetspensel anpassad för jobbet, det gör stor skillnad!